Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Meat Dennis

Identiteit van de onderneming

 • Handelsnaam: Meat Dennis
 • Rechtsvorm: Eenmanszaak
 • Vestigingsadres: Ommelandvaart 54, 1335 SJ te Almere
 • Telefoonnummer: +31 (0) 6 82 99 85 23
 • Meat Dennis: www.meatdennis.nl
 • E-mailadres: info@meatdennis.nl
 • KvK-nummer: 80030270
 • BTW-identificatienummer: NL003384885B25

1 – Definities

 1. Klant: degene met wie Meat Dennis een overeenkomst is aangegaan.
 2. Partijen: de opdrachtgever(s) en Meat Dennis.
 3. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 4. Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersoon, die Zaak en/of Diensten van Meat Dennis afneemt/afnemen, die aan Meat Dennis opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen dan wel met Meat Dennis een overeenkomst sluit/sluiten.
 5. Offerte: elk door of namens Meat Dennis aan de Opdrachtgever uitgebracht aanbod.
 6. Diensten: alle verrichtingen c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een Overeenkomst vormen.
 7. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Meat Dennis en Opdrachtgever tot stand komt, elke offerte of andere aanbieding daartoe, wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 8. Opdracht: een door de Opdrachtgever aan Meat Dennis, al dan niet op grond van een bestaande Overeenkomst, verstrekt verzoek om levering van Diensten en/of Zaken.

2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden gelden voor en maken deel uit van iedere aanbieding, Offerte en iedere Overeenkomst tussen Meat Dennis en de Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, opdrachten, diensten en werkzaamheden tussen de Opdrachtgever en Meat Dennis, worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze Voorwaarden. Alle bepalingen in deze Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor de Medewerkers van Meat Dennis en personen die namens Meat Dennis betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten en/of levering van Zaken
 2. Door het tot stand komen van een Overeenkomst met Meat Dennis aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. Door het stand komen van een Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever zich bekend met deze Voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van eventuele bedingen, inkoop- of andere voorwaarden (hoe ook genaamd) van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij (aanvullende) toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever in zijn Opdracht of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtgever en Meat Dennis zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien Meat Dennis niet steeds stipte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Meat Dennis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 8. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Meat Dennis en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van Meat Dennis zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kan aan de Offerte, prijsopgave of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend en betreft het steeds slechts een uitnodiging tot het overeenkomen van een Overeenkomst.
 2. Aan kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen in een aanbieding of Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
 3. De in een Offerte, prijsopgave of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder onder andere begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte, prijsopgave of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Meat Dennis daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Meat Dennisuitdrukkelijk anders kenbaar maakt.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Meat Dennis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, prijsopgaven of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Meat Dennis van de order die door de Opdrachtgever aan Meat Dennis is verstrekt. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. De aanvaarding door Meat Dennis kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
 7. Indien Meat Dennis de inhoud van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen de juistheid daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.
 8. Als moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldt het moment waarop Meat Dennis de opdracht aanvaardt. De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Meat Dennis aanvangt met de uitvoering daarvan.

4 – Duur, uitvoeringstermijnen, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst tussen Meat Dennis en de Opdrachtgever wordt mondeling of schriftelijk tussen partijen overeengekomen, tenzij uit de aard van de Overeenkomst de duur expliciet voortvloeit.
 2. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds door middel van opzegging te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende de drie maanden vindt de uitvoering van de Overeenkomst plaats zoals die op grond van de Overeenkomst dient plaats te vinden.
 3. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk in geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd.
 4. Voor zover in de Offerte of de Overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Meat Dennishaar Diensten binnen redelijke termijnen leveren.
 5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden wel een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Meat Dennis derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Meat Dennis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 7. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan, daardoor worden beïnvloed. Meat Dennis zal in dat geval de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 8. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Meat Dennis de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 9. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Meat Dennis gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde/aanvullende uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Meat Dennis op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. In afwijking van lid 5g. en 5i. zal Meat Dennis geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 11. Indien met betrekking tot de te verrichten prestatie twee Overeenkomsten zijn gesloten geldt degene met de laatste dagtekening.
 12. In het geval Opdrachtgever in verzuim is, kan Meat Dennis zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden onverminderd de bevoegdheid om nakoming te vorderen. Meat Dennis is in geval van ontbinding niet gehouden tot voldoening van een schadevergoeding.
 13. Meat Dennis kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden indien Opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel verleend wordt en voorts in het geval dat Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest of (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
 14. Indien een partij de Overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel ontbindt, zijn de bedragen, die Opdrachtgever op het ogenblik van ontbinding aan Meat Dennis verschuldigd is, direct opeisbaar evenals de ten aanzien van deze bedragen verschuldigde rente en kosten, onverminderd het recht van Meat Dennis tot het vorderen van schadevergoeding, zich te beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen en andere aan haar toekomende rechten.

5 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Meat Dennis hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- en verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Meat Dennis hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn Meat Dennis of die anderszins kenbaar gemaakt, kan Meat Dennis te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Meat Dennis niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid C, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot de dienstverlening wordt door Meat Dennis vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Meat Dennis, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Meat Dennis een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Meat Dennis is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Meat Dennis de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Meat Dennis heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Meat Dennis prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft altijd het recht om de overeenkomst met Meat Dennis op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Meat Dennis mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient de betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van een dienst te hebben voldaan.
 3. De klant dient de betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 4. De klant dient bij aanschaf van een product en/of dienst middels de webshop de betaling direct te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekend dat wanneer de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Meat Dennis de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 6. Meat Dennis behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

7 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Meat Dennis gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Meat Dennis.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit van buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Meat Dennis zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Meat Dennis op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mat Dennis, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Meat Dennis te betalen. 

8 – Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Meat Dennis gerechtigd het recht van Reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Meat Dennis roept het recht van Reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de consument op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van Reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Meat Dennis, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de productenkomen voor rekening van de klant.

9 – Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. Het product niet is gebruikt;
  2. Het product is dat snel kan bederven zoals voedsel of bloemen;
  3. Het geen product is dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt of aangepast;
  4. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen;
  5. De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud;
  6. Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is;
  7. Het product geen los tijdschrift of losse krant is;
  8. Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
  9. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid A genoemd, vangt aan:
  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
  2. Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
  3. Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen;
  4. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud van het internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@meatdennis.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de Meat Dennis van Meat Dennis, www.meatdennis.nl. kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsplicht te retourneren aan Meat Dennis, bij gebreke waarvan zijn herroepingsplicht komt te vervallen.
 5. De kosten voor de retournering komen alleen voor rekening van Meat Dennis indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aanloopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Meat Dennis deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Meat Dennis heeft geretourneerd.

10 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

11 – Retentierecht

 1. Meat Dennis kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Meat Dennis heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Meat Dennis
 3. Meat Dennis is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

12 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Meat Dennis te verrekenen met een vordering op Meat Dennis.

13 – Zekerheidstelling en eigendomsvoorbehoud

 1. Meat Dennis is steeds gerechtigd, alvorens de Diensten te verrichten of daarmee door te gaan en/of alvorens een Zaak te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Opdrachtgever te verlangen.
 2. Alle door Meat Dennis aan Opdrachtgever te leveren en/of geleverde Zaken blijven eigendom van Meat Dennis, totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, heeft voldaan.
 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door Meat Dennis geleverde Zaken rust zal Opdrachtgever deze Zaken op zo’n manier opslaan en labelen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als Zaken die aan Meat Dennis toebehoren.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd om over de Zaak te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Zaak te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of anderszins aan het verhaal van Meat Dennis te onttrekken
 5. De Opdrachtgever is jegens Meat Dennis aansprakelijk voor de volledige schade aan Zaken, die eigendom van Meat Dennis blijven totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, ontstaan door onder andere, doch niet beperkt tot, brand- en braakschade, diefstal, verduistering en aanspraken van derden. Meat Dennis kan verlangen dat Opdrachtgever de Zaak, ter zekerheid dat dergelijke schade vergoed wordt, voor eigen rekening verzekerd.
 6. Opdrachtgever verplicht zich volledige medewerking te verlenen, teneinde Meat Dennis in de gelegenheid te stellen de betreffende Zaak bij Opdrachtgever terug te halen bij niet tijdige voldoening van zijn verplichtingen, onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van die Zaak betaalde en onverminderd het recht van Meat Dennis om vergoeding te verlangen voor door haar geleden schade. Opdrachtgever geeft Meat Dennis, of door deze aan te wijzen derden, reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om al die plaatsen te betreden waar de Zaak van Meat Dennis zich bevinden en die terug te nemen.
 7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Meat Dennis onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
 8. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van Meat Dennis. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de Zaak onverwijld wordt opgeheven.
 9. Indien Meat Dennis aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst Zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 10 werkdagen na het einde van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en in zijn geheel te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet of niet volledig nakomt zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reparatie of vervanging van de Zaken, voor rekening van Opdrachtgever.

14 – Levertijd

 1. De door Meat Dennis opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant getekende offerte aan Meat Dennis door Meat Dennis schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Meat Dennis niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijenanders hebben afgesproken.

15 – Feitelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten en/of diensten tijdig kan plaatsvinden.

16 – Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen iets anders hebben afgesproken.

17 – Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Meat Dennis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Meat Dennis, bij gebreke waarvan Meat Dennis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

18 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. Geleverde zaken die noodzakelijk zij voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  1. Zaken van Meat Dennis die bij de klant aanwezig zijn;
  1. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Meat Dennis de polis van deze verzekering ter inzage.

19 – Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van productenkomen geheel voor rekening van de klant.

20 – Garantie

 1. Wanneer partijen met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Meat Dennis enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking op producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk€ fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

21 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Meat Dennis voert de overeenkomst naar beste inzicht eb vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Meat Dennis heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoording van de klant dat Meat Dennis tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Meat Dennis tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

22 – Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Meat Dennis
 2. De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Meat Dennis de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Meat Dennis redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering ban de overeenkomst hierdoor vertraging, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

23 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de ;looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Meat Dennis schriftelijk in gebreke stellen.

24 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Meat Dennis tegen alle uitspraken van derden die verband houden met de door Meat Dennis geleverde producten en/of diensten.

25 – Klachten

 1. De klant dient een door Meat Dennis geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Meat Dennis daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Meat Dennis uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Meat Dennis in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Meat Dennis gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

26 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient de ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Meat Dennis
 2. Het is de verantwoording van de klant dat de ingebrekestelling Meat Dennis ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

27 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als Meat Denis een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Meat Dennis verschuldigd zijn.

28 – Aansprakelijkheid Meat Dennis

 1. Meat Dennis is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Meat Dennis aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Meat Dennis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Meat Dennis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de Meat Dennis of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen/of (gedeeltelijke) ontbinding en/of opschorting van enige verplichting.

29 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Meat Dennis vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 30 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Meat Dennis toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Meat Dennis niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Meat Dennis in verzuim is.
 3. Meat Dennis heeft het recht om de overeenkomst net de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Meat Dennis kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

31 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Meat Dennis in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Meat Dennis kan worden toegerekend in een van  de wil van Meat Dennis onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Meat Dennis kan worden verlangd.
 2. Tot in de lid A genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachtse stroom-, elektrische-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Meat Dennis 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Meat Dennis er weer aan kan voldoen.
 4.  Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Meat Dennis is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

32 – Wijziging van overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

33 – Wijziging van algemene voorwaarden

 1. Meat Dennis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Meat Dennis zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

34 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden overgedragen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meat Dennis
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

35 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt kot van wat Meat Dennis bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

36 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Meat Dennis is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 12 augustus 2020